administravimo išlaidos Socialinės ir sveikatos apsaugosįstaigų veiklos išlaidos. administration costs
akušeris, -ė Asmuo, turintis pagalbos teikimo gimdyvėms bei kūdikių priežiūros kvalifikaciją. midwife
alga Pinigai, mokami kaip darbo užmokestis arba atlyginimas. direct pay
alimentai Pinigai, kuriuos pagal įstatymą tėvai ar kuris iš jų moka vaikams ar vaikai tėvams išlaikyti. support maintenance
ambulatorinė sveikatos priežiūra Sveikatos priežiūra, teikiama neguldant pacientoį ligoninę. out-patient health care
ambulatorinės priežiūrosįstaiga Ligoninės padalinys arba atskira gydymo įstaiga, teikianti ambulatorinę sveikatos priežiūrą. out-patient facility
ambulatorinis pacientas Pacientas, kuriam sveikatos priežiūros įstaigoje ar namuose teikiamas nesudėtingas gydymas, konsultacijos, patarimai ir panašiai, į ligoninę jis neguldomas. out-patient
amžiaus grupė Tam tikro amžiaus žmonių visuma (nustatoma amžiaus tarpais, pavyzdžiui, 0–4 metų arba kitaip – vaikai, pensininkai ir pan.). age group,
age cohort
amžiaus ribojimas Mažiausio ir (arba) didžiausio amžiaus nustatymas kuriuo nors tikslu. age restriction
amžaus ribos Mažiausias ir didžiausias kuriuo nors tikslu nustatytas amžius, pavyzdžiui, pensinio senatvės draudimo sistemoje. age limits
antraeilis darbas žr. šalutinis darbas  
antrinė sveikatos priežiūra Sveikatos priežiūra, teikiama ligoninėse pacientams, kuriems visą parą būtinas gydymas ar nuolatinė medicinos priežiūra . LT specializuota asmens sveikatos priežiūra, kurią atlieka aukštesniųjų administracinių teritorijos vienetų sveikatos priežiūrosįstaigos; specializuota visuomenės sveikatos priežiūra, kurią atlieka valstybės nustatytų valstybinių tarnybų ir valstybinių inspekcijų padaliniai aukštesniuosiuose administraciniuose teritorijos vienetuose. secondary (health) care
apdraustasis, -oji Fizinis arba juridinis asmuo, kuriam teikiamos draudimo garantijos (tiek draudimo liudijimo savininkui, tiek ir kitiems asmenims, gaunantiems išmokas pagal draudimo sąlygas). insured
apdraustasis valstybės lėšomis Socialiniu draudimu apdraustas asmuo, už kurį įmokasį draudimo fondą moka valstybė. LT, pavyzdžiui, sveikatos draudimu yra apdrausti pensininkai, bedarbiai, vaikai, invalidai, valstybės remiami asmenys ir pan. persons covered by the state
apeliacija Kreipimasis į aukštesnę instanciją, prašant iš naujo svarstyti kokį sprendimą. appeal
apmokestinamoji išmoka Išmoka, kuri yra priskiriama prie pajamų, iš kurių skaičiuojami mokesčiai. taxable benefit
apsaugos lygis Nuošimčiais reiškiama gyventojų dalis, kuriai garantuojama socialinė apsauga tam tikros rizikos atvejais. level of protection
apsigimimas įgimtas neįgalumas, suteikiantis teisęį tam tikras socialines išmokas. congenital deformity,
malformation
apsimetimas,
simuliavimas
Socialinio draudimo sistemoje– būklė, kurioje sveikas ir darbingas asmuo dedasi nesveikas ir nedarbingas, norėdamas gauti atitinkamas išmokas. malingering
apsirūpinimas Kaupimas santaupų, kuriomis asmenys nori sau garantuoti tvirtą materialinę padėtį ligos, invalidumo, nedarbo atvejais, senatvėje ar sukūrus šeimą bei siekiant aprūpintišeimos narius. self-protection
artimieji Pensininko arba apdraustojo asmens sutuoktinis, vaikai ir kiti išlaikytiniai, taip pat pasilikę po jo mirties. survivors
asmeninė pašalpa Pašalpa, mokama asmeniui atsižvelgiant tik į jo paties padėtį (neatsižvelgiama įšeimos sudėtį ar išlaikytinius). personal allowance
asmeninės sveikatos priežiūros išlaidos Pačių gyventojų išlaidos už sveikatos priežiūros paslaugas bei savanorišką sveikatos draudimą. private health care expenditure
asmeninių santaupų skatinimas Priemonės (paprastai mokesčių lengvatos), kuriomis asmenys skatinami taupyti. incentive for personal saving
asmens pajamų koeficientas Asmens pensijos skaičiavimo formulės dalis.
LT metinių draudžiamųjų asmens pajamų koeficientų, apskaičiuotų dalijant asmens pajamas iš darbo mėnesių ir vidutinių pajamų, vidurkis, apskaičiuotas pagal visus darbo metus.
income (earnings) index,
income (earnings) coefficient
asmens sveikatos priežiūra Valstybės pripažįstamų fizinių ar juridinių asmenų veikla, kuria siekiama laiku nustatyti asmens sveikatos sutrikimus, užkirsti jiems kelią ir padėti asmeniui atgauti bei sustiprinti sveikatą. individual health care,
personal health care
asmuo be pilietybės Asmuo, neturintis jokios valstybės pilietybės. stateless person
atgalinis įmokų mokėjimas įmokų mokėjimas už nemokėtus laikotarpius, norint padidinti paskirtos pensijos dydį. payment of back contributions
atidėtoji išmoka Išmoka, kuri pradedama mokėti ne nuo skyrimo laiko. retained benefit
atidėtoji pensija Pensija, kuri paties asmens prašymu (paprastai norint ateityje gauti didesnę pensiją) pradedama mokėti ne iš karto sulaukusįprasto pensinio amžiaus, bet vėliau. deferred pension
atleidimas Atleidimas nuo įsipareigojimo, skolos arba atsakomybės. discharge
atostogpinigiai Darbo užmokestis, mokamas už atostogų laiką. holiday pay
atostogų išmoka Piniginė išmoka, kuria iš dalies padengiamos atostogų išlaidos. holiday grant
atrankinis įdarbinimas Galutinis reabilitacijos tarpsnis, kurio metu invalidas įdarbinamas atsižvelgiantį jo amžių, kvalifikaciją, patirtį bei sugebėjimus. selective placement
atsargos fondas 1) Privalomųjų santaupų kaupimo sistema, pagal kurią darbuotojo ir darbdavioįmokos kaupiamos iki darbuotojo darbo sutarties nutraukimo, o po to išmokama vienkartinė išmoka iš sukauptų lėšų.

2) Privalomojo rezervo, būtino išmokoms mokėti pasibaigus darbo sutarčiai ar ją nutraukus, sudarymo sistema.
provident fund
atsisakymas drausti,
draudimo atsakymas
Oficialus privačios draudimoįmonės (draudiko) nesutikimas ką apdrausti, pavyzdžiui, dėl didelės rizikos. refusal of an insurance application
atsiskyręs tėvas (atsiskyrusi motina) Tėvas (motina), gyvenantis (-i) atskirai nuo vaiko. absent parent
atsitiktinis darbuotojas Darbuotojas, dirbantis nenuolatinius, atsitiktinius, dažnai sezoninius darbus tik kelias dienas arba savaites be galimybės darbą pratęsti, o atlyginimų paprastai gaunantis už darbo valandas. casual worker
atskaitingumas Valdininkų bei išrinktų asmenų turėjimas atsiskaityti už savo veiklą. accountability
atstovavimas Fizinio ar juridinio asmens veikimas kito asmens vardu pagal suteiktus įgaliojimus. advocacy
atšaukimas Galiojančio įstatymo,įsakymo ar kito teisės akto panaikinimas. repeal
auditas Institucijos veiklos bei dokumentų tvarkymo įvertinimas, atliekamas ekspertų. audit
aukščiausioji riba Didžiausias skaičius, dydis ar ilgiausias laikotarpis. ceiling
avansas Iš anksto duodama atlyginimo ar ko kito dalis. advance