Projektai

Lietuvoje įgyvendinti projektai

 • 2020-2023 m. Sveikatos ekonomikos centro ekspertai dalyvavo European Institute of Health and Sustainable Development (Europos sveikatos ir tvarios plėtros instituto) įgyvendinamame projekte "European Health Union and Healthcare Workforce Mobility in Europe, 2020-2023".
 • 2022 m. liepos - gruodžio mėn. Sveikatos ekonomikos centro ekspertai dalyvavo įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą „Minimalių pajamų sistemos adekvatumo studijos rengimas“, Nr. SADM-V-001-0001. Projektą įgyvendinantoji institucija European institute of Health and Sustainable Development
 • 2020 m. gruodis. Sveikatos ekonomikos centro ekspertai dalyvavo įgyvendinant projektą "COVID-19 pandemijos įtaka žmogaus ir visuomenės sveikatai bei sveikatos apsaugos sistemos funkcionavimui: kraujotakos sistemos ligų atvejo analizė". Projektą vykdančioji institucija Vilniaus universitetas.
 • 2020 m. Projektas "Ekspertinės pagalbos mokslo įrodymais pagrįstos sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikio ilgalaikio prognozavimo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamo masto nustatymo metodika".
 • 2020 m. Projektas "Šalies gyventojų įpročių, apimčių ir dažnumo alkoholinius gėrimus įsigyti užsienio šalyse, įvertinant pasienio prekybą, tyrimas".
 • 2018 m. Projektas  „Plėtoti II lygio ambulatorinių paslaugų teikimą, didinti prieinamumą keturiose – rytinėje, pietinėje, vakarinėje, šiaurinėje – miesto teritorijose, gerinti šių paslaugų teikimo organizavimą“.
 • 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ projekte „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“, 2014-2017 m.
 • Visuomenės sveikatos stebėsenos paslaugų savivaldybėse teikimo ir jų teikimui reikalingos infrastruktūros modelio parengimas ir visuomenės sveikatos stebėsenos specialistų apmokymas, 2013 m.
 • Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų poreikio, apimties, išteklių ir prieinamumo tyrimas 10 savivaldybių“, 2012-2013 m.
 • Sisteminė sveikatos sektoriaus vykdomų reformų analizė siekiant geresnio Europos Sąjungos sveikatos politikos įgyvendinimo“, dalį “Vykdytų sveikatos sistemos valdymo ir finansavimo reformų analizė", 2011-2012 m. Analizė.
 • Sisteminė sveikatos sektoriaus vykdomų reformų analizė siekiant geresnio Europos Sąjungos sveikatos politikos įgyvendinimo” dalį “Sveikatos sistemos reformų analizės atlikimas”, 2011-2012 m. Galutinė ataskaita. Rekomendacijos (LSP projektas).
 • Storosios žarnos vėžio diagnostikos finansavimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-508, efektyvumo ir tolesnio vykdymo tikslingumo įvertinimas, 2011 m.
 • Sisteminė sveikatos sektoriaus vykdomų reformų analizė siekiant geresnio Europos Sąjungos sveikatos politikos įgyvendinimo” dalį “Papildomo savanoriškojo sveikatos draudimo analizės atlikimas”, 2010 m. Analizė.
 • Ligonių kasų veiklos valdymo tobulinimas veikla “Finansų valdymo optimizavimas”, 2010 m.
 • Ambulatorinių dienos epizodo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bandomojo projekto programos parengimas, 2008 m.
 • E-sveikatos strategija 2004-2010 m., 2004, Pasaulio bankas finansuojamas projektas (ekspertinis darbas)
 • Užkrečiamųjų ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo finansavimo klausimai, Nacionalinė Sveikatos taryba, 2004
 • ŽIV/AIDS ir tuberkuliozės ligų našta ir ekonominiai kaštai Baltijos šalyse, Pasaulio bankas, 2004
 • Kaip sukurti konstruktyvų dialogą tarp paciento ir sveikatos priežiūros institucijos?, 2003-2004, Atviros Lietuvos fondas (projekto valdymas ir administravimas, ekspertinis darbas, paskaitų skaitymas)
 • Viešoji diskusija kaip sveikatos priežiūros sistemos raidos elementas šios sistemos plėtros daugiavariantiškumo sąlygomis, (2001-2003, Atviros Lietuvos fondas) (projekto valdymas ir administravimas, ekspertinis darbas, paskaitų skaitymas)
 • Panevėžio apskrities sveikatos programa 2003–2010 m. (2003, Panevėžio apskrities administracija) (projekto administravimas, ekspertinis darbas, mokymų organizavimas)
 • Lietuvos sveikatos projektas: Sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimas. Pasaulio banko projektas, 2001-2002
 • Lietuvos sveikatos projektas: Sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo sistemos tobulinimas, Pasaulio banko projektas. 2001-2002 m.
 • Pasiūlymo parengimas Vilniaus savivaldybei dėl efektyviausio VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės B korpuso statybos užbaigimo bei investicijų tam tikslui pritraukimo būdo ir jo įgyvendinimo priemonių, paverčiant ligoninę modernia ir šiuolaikiška gydymo įstaiga, bei jo integravimosi į jau veikiančią Vilniaus miesto gydymo įstaigų sistemą, Vilniaus miesto savivaldybė, 2002 m.
 • Druskininkų ligoninės atnaujinimas ir naujų technologijų diegimas siekiant pagerinti medicininių paslaugų kokybę kurorte, Druskininkų rajono savivaldybė, 2002
 • Visuomenės sveikatos programų rengimo metodika (2001-2002, Atviros Lietuvos fondas) (projekto administravimas, ekspertinis darbas)
 • Nuosavybės ir investicijų Lietuvos ligoninių sektoriuje studija, Pasaulio bankas, 2001
 • Psichikos sveikatos priežiūros finansavimas, Nacionalinė Sveikatos taryba, 2001
 • Visuomeninis sveikatos priežiūros finansavimas, Nacionalinė Sveikatos taryba, 2001
 • Parama Lietuvos Vyriausybės antikorupcinei komisijai, Europos Sąjungos Phare lėšomis finansuojamas projektas, 2001
 • Parama decentralizuojant Lietuvos sveikatos priežiūros sektoriaus reformos procesą, (2000-2001, International Health Development Group (Danija)) (Projekto valdymas ir administravimas, ekspertinis darbas)
 • Internetinė svetainė "Socialinės apsaugos terminų žodynas", Atviros Lietuvos fondas, 1999-2000
 • Internetinė svetainė "Sveikatos priežiūros problemos, informacija, sprendimai", Atviros Lietuvos fondas, 1999
 • Programinio biudžeto veiklos vertinimo kriterijų parinkimo metodika. (metodika, 1999, LR Finansų ministerija) (ekspertinis darbas)
 • Parama reformos procesui ir pirminės sveikatos priežiūros vystymui Lietuvoje, PHARE / CONSENSUS programa, 1999 (ekspertinis darbas)
 • Socialinės apsaugos paaiškinamasis žodynas, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas, Phare/Consensus, 1998-1999.
 • Privalomojo sveikatos draudimo sistemos Lietuvoje įgyvendinimas ir pagerinimas: Finansų vadybos mokymas; Vidutinės trukmės strateginis planas finansų vadybos mokymui, 1998-1999 m., (Phare programa).
 • Sveikatos priežiūros įstaigų finansų politika 1998 metais, Nacionalinė Sveikatos taryba, 1998
 • Pagalba rengiant papildomojo (savanoriško) sveikatos draudimo rekomendacijas Lietuvoje 1998, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas, Phare Framework Health.
 • Sveikatos priežiūros sistemos vystymasis Lietuvoje, Pasaulinė sveikatos organizacija, 1999
 • Lietuvos sveikatos projekto laukiamų rezultatų ekonominė ir finansinė analizė (pirminė ir antrinė sveikatos priežiūra), Pasaulio bankas, 1999
 • Lietuvos sveikatos projektas: Sveikatos finansavimo ekspertizės paslaugos, Pasaulio bankas, 1998
 • Sveikatos priežiūros sistemos vystymasis Lietuvoje, Pasaulinė sveikatos organizacija, 1996
 • Lietuvos draudimo sistema ir draudimo kompanijos, GVG, 1998
 • Sveikatos draudimo sistemos monitoringas, VLK, 1998
 • Sveikatos draudimo išmokų kokybės vertinimo metodika, VLK, 1997
 • Sveikatos draudimas Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, 1998-1999, Draudimo teorijos ir praktikos bendrovė - GVG (Vokietija).
 • Sveikatos reforma ir finansavimas,1995-1998 m., (Phare programa).

Sveikatos ekonomikos centras, kaip Prancūzų kompanijos Conseil Santé S.A. vadovaujamo konsorciumo partneris nuo 2005 m. dalyvavo įgyvendinat šiuos projektus:·

 • 2006 m. “Preparation of Terms of Reference for Service Contract Support to Secondary Health Care Reform Project in Ukraine” (Techninės užduoties antrinio lygio sveikatos priežiūros reformai paslaugų kontrakto parengimas) (EuropeAid Lot No. 8: Health FRAMEWORK kontraktas “Techninės užduoties paslaugų pirkimui siekiant suteikti pagalbą plėtojant antrinės sveikatos priežiūros sistemą Ukrainoje, parengimas”
 • 2007 m. “Health Sector Assessment and EC Programme Design in Georgia” (Sveikatos sektoriaus įvertinimas ir EK programos projekto parengimas Gruzijoje, EuropeAid Lot No. 8: Health FRAMEWORK kontraktas “Sveikatos apsaugos sistemos įvertinimas ir Europos komisijos programos projektas Gruzijoje”)·
 • 2007-2008 “Upgrading the statistical system & phase II improvement of hospital and health expenditure statistics in Turkey” (EuropeAid Lot No. 8: Health FRAMEWORK kontraktas “Statistinės sistemos atnaujinimas ir ligoninių sveikatos statistikos atnaujinimo II fazė Turkijoje” “Statistikos sistemos modernizavimas. Ligoninių ir sveikatos sistemos išlaidų statistikos tobulinimas Turkijoje”)
 • 2009 m. “Support to the Development of a Comprehensive Health Strategy in Tajikistan” (EuropeAid Lot No. 8: Health FRAMEWORK kontraktas “Pagalba vystant kompleksinę sveikatos apsaugos strategiją Tadžikijos Respublikoje”).

Kiti užsienio šalyse vykdyti ir tarptautiniai projektai·

 • Eurostat Project Health Expenditures by Diseases and Conditions, HEDIC“, Eurostat Contract, 2013-2017 m., ekspertinis darbas
 • Sveikatos sistemos finansų tvarumo (finansų valdymo) vertinimas Azerbaidžane, 2009, (GAVI). Ekspertinis darbas.
 • Pirminės sveikatos priežiūros reformos įgyvendinimas Gruzijoje: Sveikatos sistemos finansavimo reforma, 2005-2007m., GVG/Vokietija/ - Europos sąjungos komisija (Tacis programa). Ekspertinis darbas.
 • EUCOMP projektas naujosioms ES šalims ir šalims kandidatėms, 2005-2006 m., (EUROSTAT finansuojamas projektas). Ekspertinis darbas.
 • Socialinės reformos plėtros vertinimas Centrinės ir Rytų Europos šalyse. Socialinė parama, sveikatos priežiūra, Phare/Consensus programa, 1999
 • Sveikatos priežiūros organizavimo, finansavimo ir vystymo vykdomos reformos Centrinėje ir Rytų Europoje kelyje į Europos sąjungą, Phare/Consensus, 1998
 • Sveikatos sistemos finansavimo projektas Rumunijoje, 2005-2006 m., (Pasaulio bankas). Ekspertinis darbas.


UAB Sveikatos ekonomikos centras (SEC) - tai sveikatos ekonomikos, politikos ir socialinės apsaugos srityse besispecializuojanti privati įmonė.
SUSISIEKTI
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram